Üdvözöljük Óvodánk honlapján!

H I R D E T M É N Y
Az óvodai felvételről
Az óvodai jelentkezési lap letölthető innen!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai jelentkezés időpontja:
2021. május 10-11-12. (Hétfő-Kedd-Szerda) 7.30-17.30 óra között
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beíratása kötelező.
Az óvodai jelentkezéshez a „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati fenntartású óvodába a 2021/2022. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.
A beiratkozáshoz szükséges okiratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolata, munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, amennyiben nem a körzetben lakik.
A kitöltött jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt az első helyen megjelölt intézményben kell leadni, illetve amennyiben a szülő/gondviselő az elektronikus jelentkezési formát választja e-mailben megküldeni az intézmények részére. Az elektronikus jelentkezést az első helyen megjelölt intézmény e-mail címére kell elküldeni a mellékletekkel együtt. A nevelési intézmények e-mail címe megtekinthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/altalanos-koezzeteteli-lista/7164 oldalon.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el”.
A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 30 napon belül hoz döntést az érintett intézmény vezetője, melyről a szülőt írásban értesíti. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének címzett, de az érintett óvodának megküldött jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.
Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.
A szülő tárgyév május 25. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést kérhet gyermeke részére a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivataltól. A Nyíregyházi Járás területéről az óvodakötelezettség teljesítése alóli felmentést a szülő által írt kérelemmel lehet kérelmezni a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címezett írásban megküldött vagy személyesen átadott levélben.
Nyíregyháza, 2021. március 29.
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
——————————————————————-
A Búzaszem Nyugati Óvoda 2011. augusztus 01. napján, öt óvoda összevonásával jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 86/2011. (V.31) Közgyűlési határozata alapján.
A közös Pedagógiai Program elkészítésekor az azonos értékek megfogalmazása egységet teremtett pedagógiai szemléletünkben. Az óvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat megtartása színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét, mellyel biztosítjuk, hogy minden szülő megtalálja a gyermeke számára legideálisabb óvodát.
Szemléletünket meghatározza, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben az óvoda együttműködve, sajátos eszközeivel kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. A gyermekeket megillető jogokat tiszteletben tartjuk. Törekszünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, a testi, lelki, szociális szükségletek kielégítésére, előítélet nélkül, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést az óvodai neveléshez.
Pedagógiai hitvallásunkban a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság, differenciált személyre szóló bánásmód. Az óvodás gyermek alaptevékenysége a játék, élményeit, tapasztalatait ezen keresztül éli meg, általa fejlődnek képességei, bővülnek ismeretei. Az óvodáinkban komplex nevelés folyik, építünk a gyermeki aktivitásra, kíváncsiságra, kreativitásra.
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben, gazdag környezetben, tevékenységközpontú szemlélettel támogatjuk a gyermek egészséges fejlődését, egyéni készségei, képességei, tehetségének kibontakoztatását, érdeklődésére adottságaira alapozva segítjük őt az iskolai életre való felkészülésben. Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egészségükhöz és a természeti környezethez való viszonyának pozitív alakítását.
Mindennapi munkánk fontos alapelve az empátia, a tolerancia és a különbözőségek elfogadása annak érdekében, hogy óvodáink „befogadó” intézményként működjenek.
Az óvodáink vezetői, a nevelőtestületei jól képzett, hivatásukat szerető pedagógusokból állnak. Intézményünk az optimális működést célozza meg, mindenki a helyi közösen kialakított értékeknek megfelelően végzi tevékenységét.
Intézményünk minden dolgozója arra törekszik, hogy a hozzánk járó gyermekek biztonságban, derűs légkörben, otthon érezzék magukat közösségünkben. Gondtalan és örömteli gyerekkorukat újabb élményekkel, tapasztalatokkal gazdagítsuk, eközben játékosan fejlesszük személyiségüket, különböző egyéni képességeiket, hogy az itt szerzett tudással megállják helyüket az elkövetkező életszakaszokban.
Szalainé Benyusz Klára
intézményvezető