Üdvözöljük Óvodánk honlapján!

OVICSALOGATÓT SZERVEZÜNK:
2019. április 1-én és 15-én (hétfői napokon) 9:30 – 11:30-ig.
A programról itt olvashat!
—————————–
H I R D E T M É N Y
Az óvodai felvételről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai jelentkezés időpontja:
2019. április 29-30. (Hétfő – Kedd) 7.30-18.00 óra között
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Az óvodába a 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező.
Az óvodai jelentkezéshez a „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati fenntartású óvodába a 2019/2020. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.
A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el”.
A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 21 munkanapon belül hoz döntést az érintett intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének címzett, de az érintett óvodának átadott jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, a másolatát pedig a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
Ha a szülő nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beíratni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másolatát küldi meg a területileg illetékes jegyzőnek.
Nyíregyháza, 2019. március 28.
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
A beiratkozással kapcsolatos letölthető dokumentumok:
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje
Óvodai jelentkezési lap 2019.
Óvodai körzethatárok 2019.
Jegyző értesítése óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről
Jegyzői kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan
Adatkezelési tájékoztató óvoda jegyzői értesítés felmentési kérelem
Adatkezelési tájékoztató óvodai beiratkozás 2019.
————————
A Búzaszem Nyugati Óvoda 2011. augusztus 01. napján, öt óvoda összevonásával jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 86/2011. (V.31) Közgyűlési határozata alapján.
A közös Pedagógiai Program elkészítésekor az azonos értékek megfogalmazása egységet teremtett pedagógiai szemléletünkben. Az óvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat megtartása színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét, mellyel biztosítjuk, hogy minden szülő megtalálja a gyermeke számára legideálisabb óvodát.
Szemléletünket meghatározza, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben az óvoda együttműködve, sajátos eszközeivel kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. A gyermekeket megillető jogokat tiszteletben tartjuk. Törekszünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, a testi, lelki, szociális szükségletek kielégítésére, előítélet nélkül, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést az óvodai neveléshez.
Pedagógiai hitvallásunkban a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság, differenciált személyre szóló bánásmód. Az óvodás gyermek alaptevékenysége a játék, élményeit, tapasztalatait ezen keresztül éli meg, általa fejlődnek képességei, bővülnek ismeretei. Az óvodáinkban komplex nevelés folyik, építünk a gyermeki aktivitásra, kíváncsiságra, kreativitásra.
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben, gazdag környezetben, tevékenységközpontú szemlélettel támogatjuk a gyermek egészséges fejlődését, egyéni készségei, képességei, tehetségének kibontakoztatását, érdeklődésére adottságaira alapozva segítjük őt az iskolai életre való felkészülésben. Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egészségükhöz és a természeti környezethez való viszonyának pozitív alakítását.
Mindennapi munkánk fontos alapelve az empátia, a tolerancia és a különbözőségek elfogadása annak érdekében, hogy óvodáink „befogadó” intézményként működjenek.
Az óvodáink vezetői, a nevelőtestületei jól képzett, hivatásukat szerető pedagógusokból állnak. Intézményünk az optimális működést célozza meg, mindenki a helyi közösen kialakított értékeknek megfelelően végzi tevékenységét.
Intézményünk minden dolgozója arra törekszik, hogy a hozzánk járó gyermekek biztonságban, derűs légkörben, otthon érezzék magukat közösségünkben. Gondtalan és örömteli gyerekkorukat újabb élményekkel, tapasztalatokkal gazdagítsuk, eközben játékosan fejlesszük személyiségüket, különböző egyéni képességeiket, hogy az itt szerzett tudással megállják helyüket az elkövetkező életszakaszokban.
Szalainé Benyusz Klára
intézményvezető