Üdvözöljük Óvodánk honlapján!

A Búzaszem Nyugati Óvoda 2011. augusztus 01. napján, öt óvoda összevonásával jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 86/2011. (V.31) Közgyűlési határozata alapján.
A közös Pedagógiai Program elkészítésekor az azonos értékek megfogalmazása egységet teremtett pedagógiai szemléletünkben. Az óvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat megtartása színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét, mellyel biztosítjuk, hogy minden szülő megtalálja a gyermeke számára legideálisabb óvodát.
Szemléletünket meghatározza, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben az óvoda együttműködve, sajátos eszközeivel kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. A gyermekeket megillető jogokat tiszteletben tartjuk. Törekszünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, a testi, lelki, szociális szükségletek kielégítésére, előítélet nélkül, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést az óvodai neveléshez.
Pedagógiai hitvallásunkban a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság, differenciált személyre szóló bánásmód. Az óvodás gyermek alaptevékenysége a játék, élményeit, tapasztalatait ezen keresztül éli meg, általa fejlődnek képességei, bővülnek ismeretei. Az óvodáinkban komplex nevelés folyik, építünk a gyermeki aktivitásra, kíváncsiságra, kreativitásra.
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben, gazdag környezetben, tevékenységközpontú szemlélettel támogatjuk a gyermek egészséges fejlődését, egyéni készségei, képességei, tehetségének kibontakoztatását, érdeklődésére adottságaira alapozva segítjük őt az iskolai életre való felkészülésben. Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egészségükhöz és a természeti környezethez való viszonyának pozitív alakítását.
Mindennapi munkánk fontos alapelve az empátia, a tolerancia és a különbözőségek elfogadása annak érdekében, hogy óvodáink „befogadó” intézményként működjenek.
Az óvodáink vezetői, a nevelőtestületei jól képzett, hivatásukat szerető pedagógusokból állnak. Intézményünk az optimális működést célozza meg, mindenki a helyi közösen kialakított értékeknek megfelelően végzi tevékenységét.
Intézményünk minden dolgozója arra törekszik, hogy a hozzánk járó gyermekek biztonságban, derűs légkörben, otthon érezzék magukat közösségünkben. Gondtalan és örömteli gyerekkorukat újabb élményekkel, tapasztalatokkal gazdagítsuk, eközben játékosan fejlesszük személyiségüket, különböző egyéni képességeiket, hogy az itt szerzett tudással megállják helyüket az elkövetkező életszakaszokban.
Szalainé Benyusz Klára
intézményvezető