Óvodai beiratkozás

Székhelyintézmény

2023-03-30

HIRDETMÉNY 

Az óvodai felvételről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai jelentkezés időpontja

2023. május 2.-3.-4. (Kedd-Szerda-Csütörtök) 7.30-17.30 óra 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt

Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évre a 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beíratása kötelező

Az óvodai jelentkezéshez a,,JELENTKEZÉSI LAP (http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/lib/hirek/0505/230328_ovi_jelentkezesi_lap.pdf ) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodába a 2023/2024. nevelési évre" című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/cimlap/hirek-koezlemenyek/11955-hirdetmeny-az-ovodai-felvetelrloldalról


A beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolata, munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, amennyiben nem a körzetben lakik. Amennyiben a szülő az elektronikus jelentkezési formát választja a gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a fent megnevezett dokumentumokat

A kitöltött jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt az első helyen megjelölt intézményben kell leadni, illetve amennyiben a szülő/gondviselő az elektronikus jelentkezési formát választja e-mailben megküldeni az intézmények részére. Az elektronikus jelentkezést az első helyen megjelölt intézmény e-mail címére kell elküldeni a mellékletekkel együtt. A nevelési intézmények e-mail címe megtekinthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/altalanos-koezzeteteli-lista/7164 oldalon

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a http://varoshaza.nyiregyháza.hu oldalon

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el"

A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 30 napon belül hoz döntést az érintett intézmény vezetője, melyről a szülőt írásban értesíti. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének címzett, de az érintett óvodának megküldött jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagyhttps://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni

A szülő tárgyév április 15. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést kérhet gyermeke részére a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivataltól. A Nyíregyházi Járás területéről az óvodakötelezettség teljesítése alóli felmentést a szülő által írt kérelemmel lehet kérelmezni a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címezett írásban megküldött vagy személyesen átadott levélben

Nyíregyháza, 2023. március 29