Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje

Székhelyintézmény

2024-03-28


Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje

 

1./ Az óvodai jelentkezéshez az „JELENTKEZÉSI LAP Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodába a 2024/2025. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.

 

2./ A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni személyesen 2024. április 29-30. (Hétfő-Kedd) 7.30-17.30 óra, 2024. május 2. (csütörtök) 7.30-17.30 óra között, illetve amennyiben a szülő/gondviselő az elektronikus jelentkezési formát választja e-mailben megküldeni az intézmények részére. Az elektronikus jelentkezést az első helyen megjelölt intézmény e-mail címére kell elküldeni a mellékletekkel együtt. A nevelési intézmények e-mail címe elérhető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/altalanos-koezzeteteli-lista/7164 oldalon.

 

3./ A jelentkezési lapon a szülő 3 önkormányzati óvodát/tagóvodát jelölhet meg. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes vagy nem körzetes, illetve munkahelyhez közeli intézmény.

 

4./ Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

 

5./ A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt az általa vezetett intézmény vonatkozásában. Az Nkt. 8.§ (1) bekezdés értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

6./ Az óvoda igazgatója – legkésőbb 2024. június 1. napjáig – dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről, s döntéséről írásban értesíti a szülőt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján. A felvételről szóló értesítést, vagy az elutasításról szóló határozatot az óvoda igazgatója megküldi a szülő részére. A szülő/gondviselő amennyiben elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, illetve személyesen történt kérelem benyújtás esetén elektronikus levelezési címet megjelölt úgy elektronikus úton kap értesítést arról, hogy gyermeke melyik óvodába nyert felvételt, vagy felvétele elutasításra került.

 

7./ Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolata, munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, amennyiben nem a körzetben lakik. Amennyiben a szülő az elektronikus jelentkezési formát választja a gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a dokumentumokat.

 

8./ Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál az Nkt. 92. § alapján a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat megnevezését és a számát.


9./ Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda igazgatója által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére „felülbírálati kérelem” hivatkozással kell 1 példányban írásban benyújtani. Az óvoda igazgatója a kérelmet annak beérkezésétől számított 8 napon belül továbbítja a Címzetes Főjegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a Címzetes Főjegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. Az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

 

10./ A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapán az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.